Pel seu interès professional, us informo que s’ha dictat la Sentència de 28 de gener de 2020, dictada en la qüestió interna d’inconstitucionalitat núm. 2754-2019, plantejada per la Sala Segona del Tribunal Constitucional en relació amb l’article 454 bis.1, paràgraf primer, de la Llei d’enjudiciament civil, en la redacció que en fa la Llei 37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’agilitació processal.

El Tribunal estima la qüestió interna d’inconstitucionalitat plantejada i, en virtut d’això, declara la inconstitucionalitat i nul·litat de l’article 454 bis.1, paràgraf primer, de la LEC, en la redacció que en fa la Llei 37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’agilització processal.

L’article anul·lat indicava: “Article 454 bis. Recurs de revisió. 1. Contra el decret resolutiu de la reposició no es pot interposar cap recurs, sens perjudici de reproduir la qüestió, necessàriament, en la primera audiència davant el tribunal després de la presa de la decisió i, si no fos possible per l’estat de les actuacions, es podrà sol·licitar mitjançant escrit abans que es dicti la resolució definitiva perquè es solucioni en ella.”

El Tribunal indica que aquesta disposició “vulnera el dret a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) perquè ha creat un règim d’impugnacions de les decisions dels lletrats de l’Administració de Justícia generador d’un espai immune al control jurisdiccional”. I el mateix Tribunal indica que “en tant que el legislador no es pronunciï al respecte, el recurs judicial procedent davant el decret de Lletrat de l’Administració de Justícia resolutiu de la reposició ha de ser el directe de revisió a què es refereix el mateix art 454 bis LEC “.

Podeu consultar aquesta Sentència accedint al següent enllaç: STC

JUNTA ICPB

Barcelona, 6 de febrer de 2020

 

SENTENCIA DE INTERES POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 454 BIS.1-1 LEC

Por su interés profesional, os informo que se ha dictado la Sentencia de 28 de enero de 2020, dictada en la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 2754-2019, planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 454 bis.1, párrafo primero, de la Ley de enjuiciamiento civil, en la redacción que hace la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

El Tribunal estima la cuestión interna de inconstitucionalidad planteada y, en virtud de ello, declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 454 bis.1, párrafo primer, de la LEC, en la redacción que en hace la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

El artículo anulado indicaba: “Artículo 454 bis. Recurso de revisión. 1. Contra el decreto resolutivo de la reposición no se puede interponer ningún recurso, sin perjuicio de reproducir la cuestión, necesariamente, en la primera audiencia ante el tribunal después de la toma de la decisión y, si no fuera posible por el estado de las actuaciones, se podrá solicitar mediante escrito antes de que se dicte la resolución definitiva para que se solucione en ella.”

El Tribunal indica que esta disposición “vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) porque ha creado un régimen de impugnaciones de las decisiones de los letrados de la Administración de Justicia generador de un espacio inmune al control jurisdiccional”. Y el mismo Tribunal indica que “en tanto que el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente ante el decreto del Letrado de la Administración de Justicia resolutivo de la reposición tiene que ser el directo de revisión al que se refiere el mismo art 454 bis LEC “.

Podéis consultar esta Sentencia accediendo al siguiente enlace: STC

JUNTA ICPB

Barcelona, 6 de febrero de 2020