• CONCLUSIONS DE L’ADVOCAT GENERAL SR. ANTHONY MICHAEL COLLINS presentades el 16 de febrer de 2023 – Assumpte C 520/21 – Arkadiusz Szcze?niak contra Bank M. SA, amb intervenció de: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warsza de decisió prejudicial plantejada pel S?d Rejonowy dla Warszawy — ?ródmie?cia w Warszawie (Tribunal de Districte de Varsòvia–?ródmie?cie, Polònia)] – «Procediment prejudicial — Protecció dels consumidors — Directiva 93/13/CEE — Clàusules abusives en els contractes subscrits amb consumidors — Articles 6, apartat 1, i 7, apartat 1 — Contracte de préstec hipotecari — Clàusules de conversió — Efectes de la declaració de nul·litat de tot el contracte per contenir clàusules abusives — Possibilitat d’exercitar pretensions que van més enllà del reemborsament de la prestació dinerària — Enriquiment injust — Caràcter dissuasori — Efectivitat»
  • SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (Sala Segona) de 16 de febrer de 2023, dictada en l’assumpte C 312/21, que té per objecte una petició de decisió prejudicial plantejada pel Jutjat Mercantil núm. 3 de València en el procediment entre Trànsits Manuel Ferrer, S. L., Ignacio i Daimler AG – «Procediment prejudicial – Competència – Reparació del perjudici ocasionat per una pràctica prohibida per l’article 101 TFUE, apartat 1 – Decisió de la Comissió per la qual es declara l’existència d’acords col·lusoris sobre la fixació de preus i els increments dels preus bruts dels camions a l’Espai Econòmic Europeu (EEE) — Norma processal civil nacional que, en cas d’estimació parcial de les pretensions, estableix que cada part abonarà les costes, excepte en cas de litigació temerària — Autonomia processal dels Estats membres — Principis d’efectivitat i equivalència — Directiva 2014/104/UE — Objectius i equilibri general — Article 3 — Dret al ple rescabalament del perjudici sofert – Article 11, apartat 1 – Responsabilitat solidària dels autors d’una infracció del dret de la competència – Article 17, apartat 1 – Possibilitat d’estimació del perjudici per un òrgan jurisdiccional nacional – Requisits – Impossibilitat o excessiva dificultat de la quantificació del perjudici — Article 22 — Aplicació en el temps»

Referències del Consell de Ministres