Novetats Jurídiques del 10 al 23 octubre de 2021

     Recurs d’inconstitucionalitat núm. 4203-2021, contra els articles 1, 6 a 18, disposicions addicionals 1a a 4a, disposició transitòria 1a i disposició final 4a, lletra b, de la Llei de Parlament de Catalunya 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en...

Novetats jurrídiques del 24 al 31 de Juliol

Ordre JUS / 793/2021, de 22 de juliol, per la qual s’aproven els models de presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació. Ordre JUS / 794/2021, de 22 de juliol, per la qual s’aproven els...

Novetats jurídiques del 18 al 24 de juliol de 2021

Instrucció de 9 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, sobre la intervenció del Ministeri Fiscal en els procediments de Registre Civil després de l’entrada en vigor de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil....

Novetats jurídiques del 11 al 17 de juliol de 2021

Reial Decret 514/2021, de 10 de juliol, pel qual es disposa el cessament de Juan Carlos Campo Moreno com a Ministre de Justícia. Reial Decret 526/2021, de 10 de juliol, pel qual es nomena Ministra de Justícia a Maria Pilar Llop Cuenca. Resolució de 9 de juliol de...

Novetats jurídiques del 4 al 10 de juliol de 2021

Reial Decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Ordre INT / 715/2021, de 7 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre INT / 657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els...