Us informem que el Banco Santander ens ha donat trasllat del criteri actualitzat pel cobrament de manaments de pagament per Procuradors, Advocats i altres professionals de la justícia que aplicaran a partir d’aquesta setmana:

Poder notarial. Còpies autoritzades i còpies simples: Pels Procuradors s’accepta tant la còpia autoritzada com la còpia simple.

Poder notarial en format electrònic: El Banc Santander no té accés a la plataforma per tant en aquests casos s’ha d’aportar la captura de pantalla del Portal de Consulta d’Apoderaments o bé el justificant de notificació d’apoderament. Per tant, serà suficient amb que s’aporti còpia del poder electrònic i qualsevol d’ambdós documents.

Poder “apud acta” físic o en format electrònic: En ambdós casos s’ha d’aportar l’apoderament concret (còpia del poder “apud acta” o còpia del certificat d’inscripció d’apoderament “apud acta”) per limitar el cobrament exclusivament al manament que aporti el Procurador.

Resum del criteri actual

– Els Procuradors, Advocats i d’altres professionals de la justícia podran cobrar els manaments de pagament sempre que presentin el seu poder davant el Banc.
– Podran cobrar encara que aquest poder presentat, notarial o “apud acta”, no contingui facultats expresses de cobrament.
– No podran cobrar únicament si el poder notarial o “apud acta” exclou expressament la facultat de cobrar.
– S’accepta còpia autoritzada o en el seu defecte còpia simple del poder.

Per tant, en compliment del que disposa pel Ministerio de Justicia, la presentació davant del Banc del poder, còpia autoritzada o en el seu defecte còpia simple, serà requisit necessari per que el Procurador, Advocat o professional de la Justícia pugui cobrar el manament de pagament emès pel Lletrat de l’Administració de Justícia.

JUNTA ICPB

Barcelona, 16 d’octubre de 2019