Davant l’aparició en el dia d’ahir en diferents mitjans de la notícia referent a la publicació de la Sentència dictada per l’Audiència Provincial de Saragossa, (Secció 4a, Sentència 287/2020 de 20 Nov. 2020, Rec. 285/2020), en la qual aparentment es declaren hàbils tots els dies de l’any sempre que el tràmit que calgui emplenar es pugui realitzar de manera telemàtica, des de la Junta de Govern de l’ICPB volem traslladar la nostra opinió, amb el degut respecte amb la resolució dictada.

La sentència d’instància i ara també la sentència d’apel·lació entenen que la demanda es va interposar fora de termini atès que consideren que amb la modificació de la LEC operada per la Llei 18/2011, que obre la possibilitat de presentar escrits i demandes en dies i hores inhàbils, trenca la doctrina del T.S. mantinguda des de la publicació de la LEC 2000 que equipara el còmput dels terminis substantius als terminis processals, i possibilita que aquells es puguin presentar al següent dia hàbil en aplicació de l’art. 135 LEC.

A l’anterior, una simple consideració: que la Llei permeti, no significa que obligui. I no obliga perquè al nostre parer, dit sigui de nou amb els deguts respectes, al supòsit de fet no és aplicable l’art. 135 LEC, si no l’art. 133.4 LEC, en relació amb l’art. 185.2 LOPJ i l’art. 5 del Codi Civil. Per tant, existint un precepte específic d’aplicació pel supòsit concret, entenem que hauria d’haver-se aplicat aquest, sense necessitat de donar cap interpretació a l’art. 135 LEC.

Tots els operadors jurídics hem de conèixer i respectar les normes en llaures a preservar el principi de seguretat jurídica.

Sens dubte aquest coneixement i respecte contribuirà a afavorir la conciliació familiar i el dret a la desconnexió digital dels professionals que ve consagrat en l’art. 40.2 de la Constitució Espanyola, i també en la nostra normativa processal, com en els esmentats articles de la LEC i la LOPJ.

Podeu consultar la sentència en el següent link: Sentència