SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM ADMETENT RECURS SOBRE LA PRESENTACIÓ D’UN ESCRIT A TRAVÉS DE LEXNET ADREÇAT A UN JUTJAT ERRONI

Pel seu interès professional i possible utilitat, us donem trasllat de la Sentència número 544/2020 de data 20 d’octubre, de la Secció Primera de la Sala Civil del Tribunal Suprem dictada en el Recurs extraordinari d’infracció processal número 1747/2018, que versa sobre l’error comès per una part (procurador a través de LexNET resultant admès l’escrit) en la designació del Jutjat que coneixia dels Autos. S’estima el recurs en interès del dret fonamental a la tutela judicial efectiva i el principi de proporcionalitat.

Podeu consultar aquesta Sentència accedint al següent enllaç: STS