Us donem trasllat del Reial decret llei 27/2021, de 23 de novembre, pel qual es prorroguen determinades mesures econòmiques per a donar suport a la recuperació. Fem especial esment al seu article tercer que modifica la Llei 3/20 concretament en el que fa referència a l’ampliació de pròrroga fins al 30 de juny de 2022 del deure de sol·licitar declaració de concurs i, així mateix es modifica l’apartat primer de l’article tretzè en l’obligació de celebrar junta per a procedir a la dissolució de la societat si en l’exercici 2022 s’aprecien pèrdues que deixin reduït el patrimoni a una quantitat inferior a la meitat el capital social.