• Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s’estableixen les condicions a aplicar en la fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits per garantir una mobilitat segura. Link
 • Ordre INT/401/2020, de 11 de maig, per la qual es restableixen temporalment els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes, amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • Ordre SND/402/2020, de 10 de maig, per la qual s’estableixen mesures especials per garantir l’abastament d’antisèptics per a la pell sana que continguin digluconato de clorhexidina en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • Ordre SND / 403/2020, d’11 maig, sobre les condicions de quarantena a què s’han de sotmetre les persones procedents d’altres països a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • Ordre SND / 404/2020, de 11 de maig, de mesures de vigilància epidemiològica de la infecció per SARS-CoV-2 durant la fase de transició cap a una nova normalitat. Link
 • Reial Decret Llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació. Link
 • Reial Decret 518/2020, de 12 de maig, pel qual es nomena Director General de Transformació Digital de l’Administració de Justícia a don Aitor Cubo Contreras. Link
 • Resolució de 13 de maig de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació de el Reial Decret llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a l’COVID- 19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia Link
 • Ordre INT / 409/2020, de 14 de maig, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • Ordre TMA / 410/2020, de 14 de maig, per la qual es limita l’entrada a Espanya a les aeronaus i vaixells de passatge a través dels punts d’entrada designats amb capacitat d’atenció a emergències de salut pública d’importància internacional. Link
 • Ordre SND/413/2020, de 15 de maig, per la qual s’estableixen mesures especials per a la inspecció tècnica de vehicles. Link
 • Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Link

 • RESOLUCIÓ SLT/990/2020, de 9 de maig, per la qual s’adopten mesures específiques en l’àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2 Link
 • DECRET LLEI 17/2020, de 12 de maig, de mesures complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya per fer front a la COVID-19. Link
 • DECRET LLEI 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i ambiental. Link
 • RESOLUCIÓ VEH/1001/2020, de 8 de maig, per la qual es modifica la Resolució VEH/1881/2017, de 27 de juliol, per la qual es determina l’àmbit territorial de referència de les delegacions i oficines territorials de l’Agència Tributària de Catalunya. Link

 • RECOMANACIÓ (UE) 2020/648 DE LA COMISSIÓ de 13 de maig de 2020, relativa als bons oferts als passatgers i als viatgers com a alternativa a el reemborsament de viatges combinats i serveis de transport cancel·lats en el context de la pandèmia de COVID-19 Link
 • COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ Orientacions de la UE per a la represa progressiva dels serveis turístics i per als protocols sanitaris en els establiments d’hostaleria – COVID-19 (2020 / C 169/01) Link
 • COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ Directrius sobre el restabliment progressiu dels serveis de transports i la connectivitat – COVID-19 (2020 / C 169/02) Link
 • COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ D’una enfocament gradual i coordinat de la restauració de la llibertat de circulació i de l’aixecament dels controls a les fronteres interiors – COVID-19 (2020 / C 169/03) Link

 • Sentència de Tribunal de Justícia (Gran Sala) de 3 de març del 2020 (petició de decisió prejudicial plantejada pel Jutjat de Primera Instància no 38 de Barcelona) – Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia, SA (Assumpte C-125/18) (Procediment prejudicial – Protecció dels consumidors – Directiva 93/13 / CEE – Clàusules abusives en contractes celebrats amb consumidors – Contracte de préstec hipotecari – Tipus d’interès variable – Índex de referència dels préstecs hipotecaris de les caixes d’estalvis – Índex derivat de una disposició reglamentària o administrativa – Introducció unilateral d’una clàusula d’aquest tipus pel professional – Control de l’exigència de transparència pel jutge nacional – Conseqüències de la declaració del caràcter abusiu de la clàusula) Link
 • Petició de decisió prejudicial presentada pel Jutjat del Mercantil no 2 de Madrid (Espanya) el 22 de gener de 2020 – RH / AB Volvo i altres (Assumpte C-30/20) Link
 • Petició de decisió prejudicial presentada per l’Audiència Provincial d’Alacant (Espanya) el 22 de gener de 2020 – Bankia S.A. / SI (Assumpte C-31/20), Link

Acords del Consell de Ministres

 • REIAL DECRET-LLEI de mesures socials en defensa de l’ocupació. Link
 • S’inicia la tramitació de l’AVANTPROJECTE DE LLEI per la qual es modifica la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en transposició de la Directiva (UE) 2018/822 de el Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16 / UE pel que fa a l’intercanvi automàtic i obligatori d’informació en l’àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d’informació. Link
 • ACORD pel qual s’autoritza l’aplicació del Fons de Contingència per un import de 2.000.000 d’euros i la concessió d’un crèdit extraordinari en el Ministeri d’Igualtat per finançar la campanya de conscienciació social contra la violència de gènere davant l’emergència de salut pública en relació amb el COVID-19 a Espanya. Link
 • ACORD pel qual es formalitzen els criteris de distribució i la distribució resultant per a l’exercici 2020 del crèdit de 100.000.000 d’euros per al desenvolupament per les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia del Pacte d’Estat contra la violència de gènere. Link
 • ACORD pel qual es formalitzen els criteris de distribució i la distribució resultant per a l’exercici 2020 del crèdit de 6.500.000 euros per al desenvolupament de programes i la prestació de serveis que garanteixin el dret a l’assistència social integral a les víctimes de violència de gènere i l’atenció als menors; del crèdit de 1.000.000 d’euros per implementar la proposta comuna per a la millora de la coordinació i desenvolupament de plans personalitzats; així com del crèdit de 2.000.000 d’euros per a programes per al suport a víctimes d’agressions i / o abusos sexuals. Link

 

Acords del Govern de la Generalitat

 • El Govern aprova un nou Decret llei amb un conjunt de mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i ambientals Link
 • El Govern aprova un Decret llei que permet a Salut tenir accés a les dades sanitàries i assistencials de les residències de Catalunya Link

 

CGPJ

 • El CGPJ manté la suspensió de les actuacions judicials no essencials fins al proper 24 de maig Link
 • El CGPJ aprova els criteris generals per a l’elaboració dels plans de represa de l’activitat judicial per les sales de govern dels òrgans jurisdiccionals Link
 • El CGPJ adverteix el Col·legi d’Advocats de Màlaga que són els jutges els que decideixen si una compareixença ha de realitzar-se o no per videoconferència Link
 • La Comissió Permanent del CGPJ pren coneixement del primer document de treball sobre mesures tecnològiques per al pla de xoc en l’Administració de Justícia després de l’estat d’alarma Link
 • La Comissió Permanent eleva a Ple del CGPJ les bases que regiran el procés de nomenament de 25 càrrecs judicials Link

 

Departament de Justícia

 • Justícia publica un guia de preguntes freqüents sobre la COVID-19 per als més menuts Link
 • Justícia reprèn les obres del Centre Obert de Tarragona i les reformes en sis seus judicials Link

 

CNMV

 • La CNMV publica una guia explicativa per facilitar la presentació telemàtica de reclamacions Link

ICAB

 • Comunicat de l’ICAB en relació a l’aprovació per part del CGPJ dels criteris generals per a l’elaboració dels plans per reprendre l’activitat judicial per les Sales de Govern dels òrgans jurisdiccionals Link
 • Comunicat del Consell de l’Advocacia Catalana Link
 • Nous formularis per a la presentació de Concursos. Jutjats Mercantils de Barcelona Link

 

Ministerio de Justicia

 • El Govern nomena director general de Transformació Digital de l’Administració de Justícia a Aitor Cubo Contreras Link
 • El Congrés convalida el Reial decret llei de mesures processals i Organitzatives per fer front a l’Covid-19 en la Justícia Link
 • Campo: “És l’hora de la corresponsabilitat i la cogobernanza. Aquest no és un decret de Govern sinó de tot el sector Justícia ” Link
 • Ministeri, CGPJ, Fiscalia i comunitats autònomes acorden mantenir la fase 1 de la desescalada en l’administració de Justícia Link
 • Justícia prorroga fins a setembre de 2021 el termini per a resoldre errors en el procés d’adquisició de nacionalitat per als sefardites Link

 

Parlament de Catalunya

 • Acord de la Mesa del Parlament, del 12 de maig de 2020, sobre la pròrroga dels terminis de les iniciatives parlamentàries en el marc de les mesures excepcionals adoptades amb relació al funcionament del Parlament i l’Administració parlamentària a causa de la pandèmia de la Covid-19, i sobre la represa del règim de pròrroga ordinari dels terminis Link

Al Dia.cat

 • Distància als accessos, ventilació de sales i mampares: algunes de les mesures per al retorn a l’activitat judicial – El TSJC està pendent de l’opinió de les juntes de jutges per definir com reestructurar les agendes Link

El Periódico

 • El confinament dispara les trucades per violència masclista a dues cada hora Link
 • Inquietud entre els afectats per ERTO pendents de cobrar la seva prestació Link
 • El pla de Brussel·les per a la desescalada: tres fases i una reobertura de fronteres “no discriminatòria” entre països Link
 • El TSJC preveu retards d’entre tres i cinc mesos en els judicis Link

 

La Vanguardia

 • La barra lliure a les ajudes d’Estat maltracta a les empreses espanyoles Link
 • Pignorar el pignorat Link
 • El Govern matisa la salvaguarda d’ocupació en el pacte dels ERTO Link
 • Podem colla el Govern amb un nou impost a grans fortunes Link
 • La població immune al coronavirus a Espanya no arriba a l’15% Link
 • Un de cada cent barcelonins ha tingut COVID en els últims 14 dies Link
 • Quinze minuts a menys de dos metres d’un simptomàtic obliga a quarantena Link
 • La PCR es farà a qui va donar positiu per tornar a la feina Link
 • El Registre Civil deixa sense inscriure 4.300 defuncions Link
 • Comença a aflorar una violència masclista oculta que la crisi agreuja Link
 • Els fons de l’ajuda de 200 euros de la Generalitat s’esgoten en dues setmanes Link
 • El Govern posposa totes les oposicions presencials i massives pel temps que resulti “imprescindible” Link
 • L’àrea metropolitana de Barcelona i el Baix Montseny es queden en fase 0 amb millores, la resta de Catalunya passa a fase 1 Link
 • Què és la fase 0,5 i quins avenços permet? Link

 

El País

 • El Constitucional dóna per fet que seguirà interí un llarg termini Link
 • La Generalitat confia que el teletreball es consolidi després de la pandèmia de la COVID Link
 • Sánchez signa amb sindicats i empresaris l’acord per prorrogar els ERTO fins al 30 de juny Link
 • El comerç minorista demana ajuda als partits per renegociar lloguers Link
 • Sanitat estudia obligar a portar mascareta en tot espai públic Link
 • Brussel·les no exigeix deixar seients lliures en els avions, però sí portar mascaretes Link
 • Brussel·les extrema les exigències de seguretat per als treballadors d’hotels, bars o restaurants que rebin turistes Link
 • Madrid, Barcelona i més de la meitat de Castella i Lleó es queden en fase 0 però amb menys restriccions Link
 • Sanitat comença a prendre la temperatura als viatgers que arriben per aire a Espanya Link
 • Espanya demanarà a Brussel·les recursos per finançar els ERTO Link

Voz Pópuli

 • El Suprem avala la “revolució neurocientífica” per estudiar ments criminals Link
 • El Suprem deliberarà a la seva biblioteca davant les “deficiències de mitjans tècnics” Link
 • Calvo revela el ‘pla B’ de govern: una llei anticoronavirus sense estat d’alarma Link
 • L’Audiència Nacional deixa teletreballar als seus funcionaris però amb el seu propi mòbil i PC Link
 • Sabadell diu que en el 90% dels casos les sentències per IRPH són al seu favor Link

 

El Diario.es

 • El Govern assumeix que haurà de “tornar a començar” la negociació per a la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma Link
 • La factura extra del coronavirus per a la Generalitat: 65 milions per a llits d’hospital, llicències informàtiques o serveis veterinaris Link
 • Una part dels crèdits avalats per l’ICO per rescatar les pimes es queda en mans de la banca per cobrir deutes dels empresaris Link
 • La renda mínima vital serà de 462 euros, no exigirà una recerca activa d’ocupació i deixarà exempta el primer habitatge Link

Europa Press

 • Advocats i procuradors aplaudeixen que el CGPJ insti als jutges a gaudir les vacances a l’agost Link

Cinco Días

 • Els bufets fien el seu any a l’estirada de concursos, refinançaments i ERTO Link
 • El COVID com accelerador de la digitalització de les assessories jurídiques Link
 • Una oportunitat única per avançar en la justícia digital, per Javier García Sanz y Javier González Guimaraes-da Silva, advocats de Uría Menéndez. Link
 • Administració Electrònica i COVID-19. Per força Link
 • Els avals ICO, tots els volen i tots els critiquen Link
 • Els treballadors en ERTO que es neguin a reincorporar poden ser acomiadats Link
 • Hisenda multarà l’assessor fiscal que oculti plans agressius de clients amb 2.000 euros per dada omesa Link
 • Llums i ombres de la nova Llei concursal, segons els advocats i jutges mercantils Link
 • Consum desaconsella l’ús de mascaretes FFP2 en la població general Link

Confilegal

 • Els judicis telemàtics davant el col·lapse judicial: Una oportunitat, per Alfonso Peralta Gutiérrez, Magistrat Link
 • Avui se celebra a Santander el primer judici telemàtic del contenciós-administratiu de la història Link
 • Allau de reclamacions a companyies aèries i col·lapse dels jutjats Link
 • El PP insta el Govern a elaborar un protocol de prevenció de riscos laborals per al torn d’ofici Link
 • El mes d’agost a la pràctica serà inhàbil: L’advocacia es queda sense arguments Link
 • Els judicis telemàtics, una alternativa a la distància social que es reclama a la desescalada de l’Covid-19 Link
 • González de Audicana tornarà a presentar una qüestió prejudicial sobre l’IRPH davant el TJUE Link
 • Els procuradors, contents amb que el CGPJ recomani no assenyalar judicis a l’agost Link
 • L’associació d’advocats Defenda demana al Suprem que suspengui l’habilitació de part d’agost Link
 • Sindicats, inspecció de treball i advocacia: La regulació del teletreball passa per com controlar l’horari Link
 • En dues setmanes el CGPJ tindrà a punt l’esborrany de la Guia per a la celebració de judicis telemàtics Link
 • 33 advocats del Torn d’Ofici insten a el Defensor de el Poble a recórrer el Reial decret llei que declara hàbil agost Link
 • Una magistrada del contenciós d’Elx fixa una dotzena de vistes telemàtiques el proper 1 de juny Link
 • El PP proposa que l’impagament de les quotes col·legials per la crisi no suposi deixar de ser col·legiat Link
 • Justícia immune: Ni el Covid-19 podrà canviar a una Administració de Justícia totalment obsoleta, per Ignacio López Chocarro Link

Expansión

 • Les càmeres tèrmiques frenen el Covid-19, però ¿és legal fer-les servir? Link
 • L’impost sobre successions a Catalunya sacseja l’empresa familiar Link
 • El Defensor del Poble va tramitar 20.215 queixes en 2019, un 18,9% més que l’any anterior Link
 • CCOO porta a Justícia davant inspecció de treball pel seu pla de desescalada Link

El Economista.es

 • Els autònoms exigeixen accedir a la moratòria de lloguer: “Ens prenen el pèl” Link

 • Text refós de la Llei Concursal: Taula d’equivalències entre Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal i Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Concursal. Wolters Kluwer Link
 • Per què s’ha d’alçar la suspensió de terminis processals i administratius encara que continuï l’estat d’alarma Link

José M.ª Baño León – Almacén de Derecho, 13 de maig de 2020

 

 • Suspensió de terminis processals i substantius compresa en el Reial Decret 463/2020 de 14 de març Link

Laia Tejada Pinyol, Advocada penalista a Molins & Parés – Legal Today, 13 de maig de 2020

 

 • Diàlegs per al futur judicial. III. Clàusules abusives i litigació de consum Link

Coordinació i introducció: Álvaro Perea González – Lletrat de l’Administració de Justícia

Autors: David Pérez García-Patró – Jutge; Jesus M. Sánchez García – Advocat; Gonzalo Romero Jiménez – Advocat; Pedro Javier García Martínez – Lletrat de l’Administració de Justícia; Antonio Caba Tena – Advocat

Diari La Llei, Nº 9632, Secció Pla de Xoc de la Justícia / Enquesta, 14 de maig de 2020, Wolters Kluwer

 

 • La suspensió dels terminis processals i de prescripció i caducitat d’accions i drets arran de l’estat d’alarma per la pandèmia del coronavirus Link

Vicente Magro Servet – el Derecho.com – Lefevbre 15 de maig de 2020

 

 • El còmput dels terminis processals com a conseqüència de l’Estat d’Alarma derivat de l’Covid-19 Link

Julio Banacloche Palao – Catedràtic de Dret Processal UCM

Diari La Ley, Nº 9633, Secció Tribuna, 15 de maig de 2020, Wolters Kluwer