• Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19 Link
 • Ordre SND/298/2020, de 29 de març, per la qual s’estableixen mesures excepcionals en relació amb les sales de vetlla i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19. Link
 • Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius per a l’aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball. Link
 • Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19. Link
 • Reial Decret Llei 12/2020, de 31 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere. Link
 • Resolució de 19 de març de 2020, de la Direcció general de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’estableixen les condicions per a la tramitació i contestació a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària dels requeriments d’informació a què es refereix l’article 97.5 del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, dirigits a entitats de crèdit i referits a béns immobles Link
 • Ordre TED / 320/2020, de 3 d’abril, per la qual es desenvolupen determinats aspectes de el dret a percepció de el bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de l’COVID-19 i es modifica el model de sol·licitud de l’abonament social per a treballadors autònoms que hagin vist afectada la seva activitat com a conseqüència de l’COVID-19, que estableix l’annex IV del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19. Link
 • Reial Decret-Llei 13/2020, de 7 d’abril, pel que s’adopten determinades mesures urgents en matèria de treball agrari. Link

 • RESOLUCIÓ SLT/797/2020, d’1 d’abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. Link
 • RESOLUCIÓ TES/798/2020, de 31 de març, relativa a la gratuïtat de determinats serveis de transport públic de viatgers per carretera i ferroviari a Catalunya Link
 • Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona – ANUNCI sobre la gratuïtat de les tarifes 2020 durant la vigència del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març Link
 • RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916). Link
 • ORDRE EMC/35/2020, d’1 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d’emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d’Empresa i Coneixement. Link

 • Sentència de Tribunal de Justícia (Sala Sisena) de 13 de febrer de al 2020 (petició de decisió prejudicial plantejada pel Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgària) – Procés penal contra TX, UW (Assumpte C-688/18) – [Procediment prejudicial – Cooperació judicial en matèria penal – Directiva (UE) 2016/343 – Presumpció d’innocència i dret a estar present en el judici en el procés penal – Article 8, apartats 1 i 2 – Requisits exigits per una normativa nacional per a la celebració d’un judici en rebel·lia – Incompareixença dels acusats en algunes vistes per raons alienes o no a la seva voluntat – Dret a un judici just] Link
 • Petició de decisió prejudicial presentada pel Tribunal Suprem (Espanya) el 17 de desembre de 2019 – Van Ameyde Espanya S.A. / GES Assegurances i Reassegurances S.A. (Assumpte C-923/19) sobre interpretació i aplicació de la Directiva 2009/103 / CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a l’assegurança de responsabilitat civil que resulta de la circulació de vehicles automòbils, així com a el control de l’obligació d’assegurar aquesta responsabilitat Link

Acords del Consell de Ministres

 • REIAL DECRET-LLEI pel qual es regula un permís retribuït recuperable per als treballadors de les empreses no essencials. Link

Acords del Govern de la Generalitat

 • El Govern aprova un increment pressupostari de 80 milions d’euros per fer front a la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 Link

Ministeri de Justícia

 • El Govern posarà en marxa un pla d’agilitació de la jurisdicció social i contenciosa i dels jutjats del mercantil després de l’estat d’alarma link
 • El Ministeri de Justícia ha de garantir els serveis essencials de registres i notaries per al manteniment de l’activitat econòmica durant l’estat d’alarma Link
 • Justícia difon un protocol d’actuació per a la coordinació dels riscos laborals davant el COVID19 Link
 • Justícia estableix la transferència bancària com a mitjà general per realitzar els pagaments en processos judicials i evitar el risc de contagi de lletrats i professionals Link
 • Campo demana a advocats, procuradors i graduats socials la seva col·laboració per al pla d’agilitació judicial en els ordres social, contenciós i mercantil que arrencarà després de l’estat d’alarma Link
 • Campo a la Comissió de Coordinació de Crisi de Justícia davant el Covid-19: “L’aposta per la unitat és l’únic camí” Link

Departament de Justícia

 • Les associacions i les fundacions podran reunir-se i adoptar acords per videoconferència durant l’estat d’alarma Link
 • Preguntes i respostes en línia sobre l’afectació del coronavirus als serveis judicials Link
 • Justícia publica un guia de Recomanacions perquè els pares separats arribin a acords durant el confinament Link

CGPJ

 • El CGPJ acorda incorporar als procuradors i als graduats socials a les Comissions de Seguiment dels Tribunals Superiors de Justícia  Link

El CGPJ manté els serveis essencials en l’Administració de Justícia establerts el 14 de març passat Link

 • El CGPJ adverteix de possibles dificultats en la prestació dels serveis essencials davant la reducció de el nombre de funcionaris en alguns òrgans judicials Link
 • El president de TS i del CGPJ agraeix a les associacions judicials el seu oferiment per col·laborar en el disseny i implantació del pla de xoc per a la Justícia Link
 • La presidenta de l’Observatori alerta sobre la incidència del confinament en la situació de les víctimes de violència de gènere i destaca la importància de la col·laboració ciutadana Link
 • El CGPJ reuneix un centenar de mesures en un document base preparatori del pla de xoc per evitar el col·lapse de la Justicia després de la fi de l’estat d’alarma. Link

CGPE

 • El CGPE presenta les seves propostes per agilitzar l’Administració de Justicia en plena crisis pel COVID-19Link

Abogacia.es

 • La Abogacia proposa la reactivació gradual de tots els jutjats a porta tancada a partir del pròxim dia 13. Link

 

 • Aquestes són les principals mesures aprovades pel Govern per sostenir l’economia (El País, 31-03-20)
 • El Govern aixecarà les mesures de l’estat d’alarma de forma gradual (El País, 01-04-20)
 • Més de 40 milions de telèfons mòbils seran usats per rastrejar el coronavirus a tot Espanya (El País, 02-04-20)
 • Les agències de viatges denuncien a les aerolínies per no reemborsar vols cancel·lats (El País, 02-04-20)
 • La banca preveu col·locar en poques setmanes els 20.000 milions d’euros en avals (El País, 04-04-20)
 • El Reial Decret Llei ratifica que els jutjats i tribunals no es tanquen: Les professions legals segueixen funcionant (Confilegal, 29-03-2020)
 • El Col·legi de Procuradors de Barcelona eximeix de la quota fixa d’abril als seus col·legiats (Confilegal, 30-03-2020)
 • L’AEPD desmenteix la faula: Cal seguir notificant les bretxes de seguretat a hores d’ara (Confilegal, 02-04-2020)
 • CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG i ELA reproven l’actuació de l’CGPJ i de Lesmes en la crisi del coronavirus (Confilegal, 03-04-2020)
 • Una àmplia majoria de jutges es mostren partidaris de mantenir la custòdia compartida mentre duri l’estat d’alarma (Confilegal, 03-04-2020)
 • Sánchez assumeix que haurà de demanar un rescat a la Unió Europea per la ‘Gran Depressió’ del coronavirus (Voz Pópuli, 31-03-2020)
 • L’última batalla sobre el coronavirus es lliurarà als tribunals (ABC, 31-03-2020)
 • Secretaris judicials proposen crear centres públics per a intervenir en conflictes entre arrendatari i arrendador (El Diario.es, 01-04-2020)
 • El CGPJ inicia l’elaboració d’un pla de xoc de cara a la represa de l’activitat judicial després de l’aixecament de l’estat d’alarma (Noticias jurídicas, 03-04-2020)

 • El computo de los plazos procesales y su reanudación una vez cese el Estado de Alarma Link

           Ignacio López Chocarro

           Procurador de los Tribunales

           Diario La Ley, Nº 9609, Sección Tribuna, 7 de Abril de 2020, Wolters Kluwer

 • Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, de 30 de març de 2020, sobre fixació de serveis minims registrals. Link

 • FAQ – Situació dels Registres de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles davant l’estat d’alarma pel COVID-19. Link

 • DRETS DE CONSUMIDORS I USUARIS DAVANT LA SITUACIÓ PROVOCADA PEL CORONAVIRUS (COVID-19) – Ministeri de Consum (02-04-2020) Link

 • La STS 149/2020, de 4 de març (Targetes revolving): una desafortunada sentència amb més ombres que llums. Link
 1. Javier Orduña Moreno. Ex Magistrat de la Sala Primera del Tribunal Suprem i Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de València

           Revista Aranzadi Doctrinal num.4 / 2020 – Editorial Aranzadi, S.A.U.

 • Retornar l’espasa al creditor alienat: sobre l’aplicació pràctica de la clàusules rebus sic stantibus en l’última jurisprudència de Tribunal Suprem Link

           José María Fernández Seijo- Magistrat – Diari La Ley, Nº 9607, Secció Tribuna, 3 d’abril de 2020, Wolters Kluwer

 • Permutacions del deure de concursar Link

           Alfonso Muñoz Parets

           Magistrat

           Diari La Ley, Nº 9605, Secció Qüestions de pràctica concursal 4 d’abril de 2020, Wolters Kluwer