• Ordre SND / 272/2020, de 21 de març, per la qual s’estableixen mesures excepcionals per expedir la llicència d’enterrament i la destinació final dels cadàvers davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • Correcció d’errades del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de l’COVID-19. Link
 • Correcció d’errades del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19. Link
 • Ordre TMA / 277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries.Link
 • Ordre SND / 290/2020, de 26 de març, per la qual es prorroga la Resolució INT / 718/2020, de 12 de març de 2020, de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’acorda restringir la sortida de les persones de els municipis d’Igualada, Vilanova de Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. Link
 • Reial Decret Llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l’COVID-19. Link
 • Resolució de 25 de març de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.Link
 • Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • Ordre SND / 296/2020, de 27 de març, per la qual s’estableixen mesures excepcionals per al trasllat de cadàvers davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treballLink
 • CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball (DOGC 8092, de 22.3.2020). Link
 • RESOLUCIÓ SLT/768/2020, de 24 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles amb conductor, altres formes de mobilitat, transport de mercaderies i logística per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. Link
 • DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries. Link
 • DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19. Link
 • ACORD GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s’acorda la suspensió dels contractes d’obres de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l’objectiu de reduir riscos de propagació del COVID-19. Link

 • Tribunal Constitucional. Sala Segona. Sentència 32/2020, de 24 de febrer de 2020. Recurs d’empara 4046-2018. Promogut Fernando Peraita Lechosa respecte de les resolucions dictades per un jutjat de primera instància de Santoña en procediment d’execució hipotecària. Vulneració del dret a la tutela judicial sense indefensió: resolució de l’incident de nul·litat d’actuacions que no repara la indefensió patida en un procés en el qual no va poder personar-se l’interessat a qui se li va requerir judicialment el pagament. Link
 • Tribunal Constitucional. Sala Segona. Sentència 34/2020, de 24 de febrer de 2020. Recurs d’empara 529-2019. Promogut per l’entitat Lanneman, S.L., respecte de les resolucions dictades per un jutjat de primera instància de Madrid en procés d’execució de títols judicials. Vulneració el dret a la tutela judicial sense indefensió: anunci de subhasta que va incórrer en error essencial manifest al qualificar el bé immoble com a local comercial, sent així que es tractava d’un solar. Link
 • Tribunal Constitucional. Ple. Sentència 40/2020, de 27 de febrer de 2020. Recurs d’empara 5377-2018. Promogut per Euroinversiones Immobiliàries Costa Sud, S.L., respecte de les resolucions dictades per un jutjat de primera instància i instrucció de Lorca en procediment d’execució hipotecària. Vulneració del dret a la tutela judicial efectiva (resolució fundada en Dret) sense indefensió: inadequada utilització de l’adreça electrònica habilitada com a via de comunicació del primer emplaçament processal (STC 6/2019 i 47/2019) i inadmissió de l’oposició a l’execució resultant de la confusió del deure de les persones jurídiques de relacionar-se amb l’administració de justícia per mitjà de comunicacions electròniques amb la regulació del primer emplaçament en els processos civils. Link

Acords del Consell de Ministres

 • ACORD pel qual es sol·licita autorització del Congrés dels Diputats per prorrogar l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Link
 • ACORD pel qual s’aproven les característiques del primer tram de la Línia d’avals de l’ICO per a empreses i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics de l’COVID-19 Link
 • REIAL DECRET pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 Link
 • REIAL DECRET-LLEI pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l’COVID-19. Link

Acords del Govern de la Generalitat

 • El Govern modifica el Decret llei 7/2020, de mesures urgents contra el coronavirus, per adaptar-lo al Reial Decret estatal i incloure-hi noves actuacions Link
 • El Govern aprova el Decret llei que regula la participació institucional, el diàleg i la concertació amb els agents socials Link
 • El Govern constitueix el fons de garantia de la línia “ICF-Avalis liquiditat” amb una dotació de 750 milions d’euros Link
 • El Govern suspèn tots els contractes d’obres encarregades per la Generalitat i el seu Sector Públic excepte els d’emergència, bàsics o estratègics Link
 • El Govern aprova un quart decret de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19 Link

CGPJ

 • El CGPJ encomana a les comissions de seguiment dels TSJ l’ajust de les necessitats de personal amb obligació presencial a jutjats i tribunals Link
 • El CGPJ disposa l’ampliació de l’horari de dedicació dels jutges de Registre Civil Únic de Madrid Link
 • El CGPJ acorda incorporar als col·legis d’advocats a les Comissions de Seguiment dels Tribunals Superiors de Justícia Link
 • El CGPJ manté la suspensió d’actuacions judicials no essencials durant el període de pròrroga de l’estat d’alarma Link

Ministeri de Justícia

 • Justícia i les comunitats autònomes fixen normes comunes de prevenció i seguretat per als funcionaris de Justícia durant la contenció de l’Covid-19 Link
 • Justícia reprèn la tramitació dels procediments d’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència Link
 • La Comissió de Coordinació de Crisi de Justícia acorda noves mesures per a la gestió de l’administració de Justícia durant la contenció de la pandèmia Link

CNMV

 • Comunicat conjunt del Col·legi de Registradors d’Espanya i de la CNMV en relació amb els comptes anuals i la proposta d’aplicació del resultat de societats mercantils en el context de la crisi sanitària derivada de l’COVID-19 Link

Departament de Justícia

 • El Govern instal·la 250 mampares als jutjats per evitar la transmissió del coronavirus Link

 • La Fiscalia dóna suport a suspendre les visites als menors controlats pels jutjats de Violència de Gènere (La Vanguardia, 23-03-2020)
 • Els registres de la propietat tramitaran electrònicament les notes d’índex de propietats per agilitzar la sol·licitud de moratòries hipotecàries pel Covid-19 (La Vanguardia, 26-03-2020)
 • Confusió davant un certificat no obligatori de la Generalitat per als que surtin al carrer (El País, 21-03-2020)
 • Torrent cedeix davant JxCat i impulsa una reforma del reglament per celebrar plens telemàtics (El País, 24-03-2020)
 • Suspensió del lloguer i renda mínima temporal: les ajudes que estudia el Govern per als més vulnerables (El País, 25-03-2020)
 • El TSXG publica una guia pràctica de funcionament de jutjats i tribunals durant l’estat d’alarma (Confilegal, 23-03-2020)
 • Els col·legis de Madrid, Sevilla, Saragossa i Santa Cruz de la Palma es pugen a el tren de les ajudes als col·legiats (Confilegal, 24-03-2020)
 • L’Advocacia Jove de Barcelona es ‘virtualitza’ per acompanyar els seus agrupats durant l’estat d’alarma (Confilegal, 24-03-2020)
 • La Justícia davant la crisi de l’COVID-19: Respostes davant les greus repercussions econòmiques, per Ignacio López Chocarro (Confilegal, 25-03-2020)
 • L’accés d’advocats als serveis tecnològics de l’Advocacia s’incrementa en un 150% durant l’estat d’alarma (Confilegal, 26-03-2020)
 • Experts en insolvència demanen ampliar l’àmbit de la segona oportunitat per fer front a les conseqüències del coronavirus (Confilegal, 28-03-2020)
 • Els tribunals urgeixen a Justícia a dotar d’equips de protecció als treballadors dels jutjats (Expansión, 23-03-2020)
 • Batalla legal pels kits de protecció contra el coronavirus per als professionals de la Justícia (Expansión, 26-03-2020)
 • Madrid utilitzarà la Ciutat de la Justícia com a segona dipòsit de cadàvers per acollir els morts per coronavirus (El Diario.es, 27-03-2020)
 • Col·legi de Registradors d’Espanya: PRINCIPALS PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LA SITUACIÓ DELS SERVEIS REGISTRALS PEL COVID-19 Link
 • NOTA INFORMATIVA I PREGUNTES FREQÜENTS EN RELACIÓ AMB EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I LES DERIVADES DE LA RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA publicada per l’Agència Tributària de Catalunya Link
 • Conseqüències de l’RD 463/2020 de l’estat d’alarma i de l’Acord de l’CGPJ de 18 de març de 2020 a la presentació d’escrits per LexNet Link

           Alberto Martínez de Santos. Lletrat de l’Administració de Justícia.
Diari La Ley, Nº 9603, Secció Tribuna, 27 de març de 2020, Wolters Kluwer

 • Suspensió de terminis processals en l’estat d’alarma. Alguns casos que poden plantejar dubtes Link

           Faustino Cordón Moreno. 25 març 2020.
           Gómez Acebo – Pombo Publicacions

 • Anàlisi de les mesures de suspensió de terminis i actuacions judicials i manteniment dels serveis essencials en l’administració de justícia, adoptades com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma pel COVID-19 Link

          Montserrat Jané Casas y Juan Manuel de Castro Aragonés . 26 de març de 2020
Àrea de Processal i Arbitratge de Gómez-Acebo & Pombo
          Gómez Acebo – Pombo Publicacions