Pel seu interès professional us donem trasllat de les novetats jurídiques dels últims dies:

•    Llei 18/2021, de 20 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en matèria del permís i llicència de conducció per punts

•    Reial Decret Llei 30/2021, de 23 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents de prevenció i contenció per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

•    RECURS D’INCONSTITUCIONALITAT núm. 5390-2021, contra l’article 4 del Decret llei de la Generalitat de Catalunya 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer.

•    DECRET LLEI 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, per tal d’incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de l’eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d’energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l’àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català.

•    RESOLUCIÓ PRE/3814/2021, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 3/2021, de 23 de desembre, sobre noves mesures organitzatives, de prevenció i seguretat als centres de treball del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de l’emergència sanitària per la COVID-19.

•    RESOLUCIÓ SLT/3787/2021, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

Referències del Consell de Ministres

•    Compromís del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Components 13 i 11. Es remet a les Corts Generals el PROJECTE DE LLEI de reforma del text refós de la Llei Concursal, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, per a la transposició de la Directiva (UE) 2019 /1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l’eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, i per la que es modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlament Europeu i del Consell, sobre determinats aspectes del Dret de societats (Directiva sobre reestructuració i insolvència).

•    Es remet a les Corts Generals el PROJECTE DE LLEI ORGÀNICA de modificació de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, en matèria de Jutjats Mercantils.

•    ACORD pel qual se sol·licita la tramitació parlamentària pel procediment d’urgència del Projecte de Llei de reforma del text refós de la Llei Concursal, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, per a la transposició de la Directiva (UE ) 2019/1023 del Parlament i del Consell, de 20 de juny de 2019 (Directiva sobre Reestructuració i Insolvència), i del Projecte de Llei Orgànica de modificació de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, a matèria de Jutjats Mercantils, complementari de l’anterior.

Acords del Govern de la Generalitat

•    El Govern aprova un decret llei per facilitar acords a les comunitats de veïns per instal·lar sistemes d’eficiència energètica o d’energia renovable

•    El Govern rep més de 5 milions d’euros de l’Estat per finançar 10 nous òrgans judicials

•    El Govern aprova abonar 20 euros addicionals als advocats d’ofici que presentin els escrits en català

•    El Govern aprova una oferta d’ocupació pública de 4.020 places per al 2021

Govern de la Generalitat

•    El Govern limita les trobades a un màxim de 10 persones, recupera el toc de queda i tanca l’oci nocturn per frenar l’òmicron

CGPJ

•    L’informe sobre víctimes mortals de violència de gènere el 2020 revela la incidència de la pandèmia: 4 assassinats en els 99 dies de confinament davant dels 42 de la resta de l’any

•    El CGPJ dóna per conclòs el pla d’especialització en clàusules abusives a 20 jutjats gràcies a la notable disminució d’assumptes pendents