LLEI ORGÀNICA 4/2018, DE REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 6/1985, DEL PODER JUDICIAL

Us informem que en el BOE núm. 314 de 29 de desembre de 2018 es va publicar la Llei Orgànica 4/2018, de 28 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial.

La present Llei entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació en el BOE (18 de gener de 2019), amb excepció dels apartats vint (article 371.1 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial), vint-i-u (article 373, apartats 2, 4, 6 i 7) i trenta-nou (article 503.1) de l’article únic i les disposicions transitòries segona i tercera, que van entrar en vigor al dia següent de la seva publicació en el BOE.

Podeu consultar aquesta Llei accedint al següent enllaç: Llei Orgànica del Poder Judicial

JUNTA ICPB