Com a complement de l’avís 47/19 relatiu al Reial Decret-llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, us donem trasllat de la comparativa entre els textos de la LAU, la LPH, la LEC i el RDL 7/2019, en allò que modifiquen la normativa fins ara vigent.

Podeu consultar aquesta comparativa accedint al següent enllaç: Comparativa

JUNTA ICPB

Barcelona, 11 de març de 2019