Avis Legal

CONDICIONS GENERALS D’US DE LA PAGINA WEB

1. Identificació, activitat, i titularitat.

Procuradoria Gassó és un despatx de Procuradors dels Tribunals el titular del qual és Jaume Gassó i Espina, amb domicili a c/València 7.A-Entrsl. 4a i que és el titular del lloc web www.procuradoriagasso.cat.

2. Descripció de www.procuradoriagasso.cat

A la pàgina www.procuradoriagasso.cat, el principal servei que presta Jaume Gassó i Espina és l’accés a les seves bases de dades per a la consulta de continguts per part dels usuaris registrats, una condició que requereix la col laboració prèvia amb aquests professionals en la tramitació de procediments judicials o administratius, ja sigui en qualitat d’advocat, de procurador o de client litigant. A més a més, es proporcionen altres informacions addicionals de caràcter general.

3. Accés al lloc web.

3.1. El lloc web www.procuradoriagasso.cat pot ser visitat lliurement pels usuaris, excepte pel que fa als serveis i els continguts inclosos en l’apartat “Seguiment d’expedients”, que queden restringits als usuaris registrats.

3.2. La consulta de les bases de dades privades d’aquest lloc web, o l’accés a aquestes dades, respecte de les quals només s’autoritza la consulta en línia a través de web, és l’únic aspecte del dret de propietat que se cedeix a tercers. L’ús de les bases de dades, el seu ús no autoritzat o qualsevol tipus d’ús no previst en aquestes Condicions Generals es considerarà una intromissió il lícita quan sigui realitzada per terceres persones alienes al lloc que no disposin de l’autorització pertinent.

4. Drets i obligacins de l’usuari.

4.1. L’usuari s’obliga, i se’n fa únic i exclusiu responsable, a utilitzar els serveis oferts per Procuradoria Gassó de conformitat amb la Llei, aquestes Condicions Generals i les seves actualitzacions, d’acord amb les normes de bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades.

4.2. L’usuari ha de conservar de manera confidencial la clau i el nom d’usuari assignats, i serà responsable de la seva utilització per qualsevol altra persona, tingui o no autorització. En cas d’ús il lícit o no permès del seu nom d’usuari o contrasenya, l’usuari s’obliga a fer-ho saber immediatament a Procuradoria Gassó..

5. Prestació dels serveis per Procuradoria Gassó.

5.1. La prestació dels serveis té caràcter gratuÊt, indefinit i lliurement revocable, sense perjudici del que es disposi en la resta de Condicions Generals.

5.2. En cap cas, Procuradoria Gassó no garanteix la disponibilitat, la continuÊtat o el nivell de qualitat mínim dels seus serveis.

L’usuari no té cap dret a reclamar cap tipus d’indemnització per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels seus serveis.

No obstant el que s’acaba de dir, Procuradoria Gassó s’obliga a comunicar a l’usuari, sempre que sigui previsible, amb prou temps, qualsevol interrupció del servei la causa de la qual sigui l’actualització o la millora dels seus serveis o manteniment.

Amb els límits establerts per la Llei, Procuradoria Gassó no es responsabilitza de la manca de veracitat, integritat, actualització de les dades i informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. En cap cas, Procuradoria Gassó no és responsable, directament o indirecta, dels danys que es puguin causar als usuaris per la visualització dels continguts exposats a www.procuradoriagasso.cat i/o actuacions posteriors de l’usuari en relació amb aquesta visualització. Tampoc no es fa responsable dels danys que pugui provocar a l’equip de l’usuari o al de tercers la propagació de virus a la xarxa que utilitzi com a mitjà de transmissió algun dels serveis oferts a www.procuradoriagasso.cat. En general, no es fa responsable de l’adequació dels serveis oferts a la pàgina web a les expectatives de l’usuari, del mal ús que facin els usuaris del servei o de la manca de rendiment dels serveis. La lentitud en la transferència de dades, la manca de disponibilitat total o parcial dels continguts i també, en general, les errades o les deficiències tècniques no són en cap cas responsabilitat de Procuradoria Gassó.

6. Política de protecció de dades de carácter personal.

A l’efecte del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Procuradoria Gassó informa l’usuari que totes les dades que faciliti en qualsevol moment i de manera voluntària seran incloses en un fitxer automatitzat de dades. L’usuari pot exercir en qualsevol moment el seu dret a rectificació, cancel lació i oposició respecte de les seves dades, de conformitat amb la normativa aplicable, enviant un missatge de correu electrònic a procuragasso@www.procuradoriagasso.cat, o bé per correu ordinari a c/València 7.A-Entrsl. 4a de Barcelona.

Procuradoria Gassó es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de conservar-les, i prendrà totes les mesures necessàries per tal d’evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat segons l’estat de la tecnologia en cada moment.

7. Propietat industrial i intel lectual.

7.1. Jaume Gassó i Espina. Tots els drets reservats. La totalitat d’aquest lloc web, és a dir, l’obra en el seu conjunt denominada www.procuradoriagasso.cat i les seves derivades, això és, textos, imatges, fitxers, marques comercials, logotips, arxius d’àudio i video, botons, arxius de programari, combinacions de colors, o qualsevol altre element, com també l’estructura, el disseny, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel lectual i industrial. Així mateix, i sense perjudici del que s’ha citat, el contingut d’aqueste lloc wec també té la consideració de programa d’ordinador i, per tant, hi és aplicable tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent sobre la matèria. Qualsevol acte de transmissió, de distribució, de cessió, de transformació, de reproducció – excepte per a l’ús privat de l’uduari-, d’emmagatzematge, la posada a la disposició del públic o la comunicació pública total o parcial, com també qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment, dels continguts d’aquest lloc web, i, també, del seu disseny i de la selecció i la forma de presentació dels materials que s’hi inclouen, ha de comptar amb el consentiment exprés i per escrit de Procuradoria Gassó, i ha de fer sempre referència a la titularitat dels drets de propietat intel lectual indicats per part de Jaume Gassó i Espina.

7.2. Els drets de propietat intel lectual (copyright) sobre els codis, els gràfics i la resta d’aplicacions que permeten el funcionament i la visualització d’aquest lloc web pertanyen a Jaume Gassó i Espina.

7.3. Així mateix, Jaume Gassó i Espina és titular dels drets de propietat industrial derivats de l’ús de marques, de signes distintius i de noms comercials que figuren a qualsevol de les pàgines web que integren el portal www.procuradoriagasso.cat.

8. EnllaÙos.

A la pàgina web www.procuradoriagasso.cat o a les que la componen, s’hi poden trobar dispositius tècnics d’enllaÙ que permeten als usuaris accedir a pàgines web de tercers.

Procuradoria Gassó no controla, ni vigila, ni aprova ni fa seus els continguts de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjanÙant aquests mecanismes d’enllaÙ i, per tant, s’exclou tota responsabilitat per danys i perjudicis de tot tipus que es puguin derivar dels continguts als quals s’accedeix directament des de www.procuradoriagasso.cat.

9. Modificacions.

Procuradoria Gassó pot modificar en qualsevol moment els termes d’aquestes Condicions Generals, tot publicant-ne a la pàgina web la versió actualitzada, sense necessitat de cap altra notificació als usuaris.

10. Legislació i jurisdicció aplicable.

Procuradoria Gassó i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la legislació espanyola i als jutjats i els tribunals de Barcelona.

Consentiment de l’usuari.

L’usuari declara que ha llegit aquestes Condicions Generals, i que accepta i consent, plenament i expressa, tot el que s’hi disposa a cada una, cada cop que accedeixi a www.procuradoriagasso.cat o bé n’utilitzi els serveis.