REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2020, DE 5 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI CONCURSAL

Us donem trasllat del Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Concursal.

De conformitat amb la disposició final segona d’aquest Reial Decret legislatiu, tant el Reial Decret legislatiu, com el text refós de la Llei Concursal que aprova, entraran en vigor el dia 1 de setembre de l’any 2020.

El règim transitori previst en la Disposició transitòria única, és el següent:

1. El contingut dels articles 57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 i 574.1 tots ells inclosos, d’aquest text refós, que correspongui a les modificacions introduïdes en els articles 27, 34 i 198 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, per la Llei 17/2014, de 30 de setembre, per la qual s’adopten mesures urgents en matèria de refinançament i reestructuració de deute empresarial, entraran en vigor quan s’aprovi el reglament al qual es refereix la disposició transitòria segona d’aquella llei. Entre tant romandran en vigor els articles 27, 34 i 198 de la Llei Concursal en la redacció anterior a l’entrada en vigor d’aquella Llei 17/2014, de 30 de setembre.

2. El contingut dels articles 91 a 93, ambdós inclosos, d’aquest text refós, corresponents als articles 34 bis a 34 quàter de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, introduïts per la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social, entraran en vigor quan s’aprovi el desenvolupament reglamentari del compte de garantia aranzelària.

La disposició derogatòria única estableix que:

1. Es deroguen els articles 1 a 242 bis, així com les disposicions addicionals segona, segona bis, segona ter, quarta, cinquena, sisena, setena i vuitena i les disposicions finals cinquena i sisena de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

No obstant, la derogació de les seves disposicions addicionals i finals assenyalades en el paràgraf anterior no afectarà als continguts de les lleis modificades per les mateixes, que es mantenen en els seus termes actualment vigents.

Podeu consultar aquest document accedint al següent enllaç: Llei Concursal