Sentencia Alquiler Social

 

Us donem trasllat del text de la Sentència del Ple del Tribunal Constitucional, de 28 de gener de 2021, dictada en el recurs d’inconstitucionalitat núm. 2577-2020, interposat per vuitanta-sis diputats del Grup Parlamentari Popular contra el Decret-llei del Govern de la Generalitat de Catalunya 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge (en el seu conjunt i subsidiàriament contra els seus articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 4.2, 4.6, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 13.2 i disposició transitòria 1a), contra l’article únic del Decret llei del Govern de la Generalitat de Catalunya 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica l’anterior, i contra l’acord del Parlament de Catalunya de 4 de març de 2020 de validació d’aquest últim decret llei 1/2020.

El Tribunal decideix:

1.- Estimar en part el present recurs d’inconstitucionalitat i, en virtut d’això, declarar inconstitucionals i nuls els articles 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11 (incís “sense perjudici de el supòsit a què fa referència l’article 42.6”) , 2.12, 4.2, 4.5 (incís “i de l’apartat 2 de la 60 disposició addicional primera”), 5.5, 5.6, 5.7, 6.3 i 6.6 i la disposició transitòria primera del Decret llei del Govern de la Generalitat de Catalunya 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.

2.- Desestimar el recurs en tota la resta.

El més important, a efectes processals és que l’oferiment de lloguer social com a requisit de procedibilitat per a poder interposar accions judicials és anul·lat per la sentència.

Podeu consultar la Sentència accedint al següent enllaç: Sentència