El passat 1/5/12 va entrar en vigor la llei 5/12 de 20 de març de Mesures Fiscals (DOGC 6094 23/03/12) i en concret l’article 16 que crea les Taxes Judicials a Catalunya. A partir d’ara és obligatòria en  l’àmbit cívil i contenciós administratiu i  s’ha d’adjuntar la taxa a l’escrit de demanda, interposició de recursos..etc.

 El subjecte passiu de la taxa és la persona física o jurídica que realitzi qualsevol escrit o demanda subjecte a taxa o sol·liciti segona certificació i testimoniatge de Sentència i d’altres documents que constin als expedients judicials.

Per mes informació sobre el tema pot enllaçar amb la web de la Generalitat de Catalunya, pot baixar-se la guia per a la gestió de las taxes.

El pasado 1/5/12 entró en vigor la ley 5/12 de 20 de marzo de Medidas Fiscales (DOGC 6094 23/03/12) y en concreto el artículo 16 que crea las Tasas Judiciales en Cataluña. A partir de ahora es obligatoria en al ámbito civil y contencioso administrativo dicha tasa se debe adjuntar al escrito de demanda, interposición de recursos etc.

El sujeto pasivo de la tasa es la persona física o jurídica que haga cualquier escrito o demanda sujeto a la tasa o solicite certificación y testimoniaje de Sentencia y otros documentos que consten en el expediente judicial.

Para más información puede ver la guía para la gestión de las tasas.