El Departament de Justícia ens ha informat que ja s’ha rebut la notificació de l’admissió a tràmit del recurs d’inconstitucionalitat presentat per l’advocat de l’Estat el 21 de desembre, el que implica la suspensió de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de Justícia de competència de la Generalitat i, per tant, a partir d’avui ha quedat inoperatiu el sistema de pagament de la taxa.
La suspensió no afecta, perquè no ha sigut objecte d’impugnació, a la taxa per l’emissió de segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que consten en els expedients judicials (de l’article 3 bis.1-1.2).

Per poder consultar la informació publicada cliqueu el següent link: Suspensió taxes

 El Departament de Justícia nos ha informado que ya se ha recibido la notificación de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el abogado del Estado el 21 de diciembre, lo que implica la suspensión de la tasa para la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de Justicia de competencia de la Generalitat y, por tanto, a partir de hoy ha quedado inoperativo el sistema de pago de la tasa.

La suspensión no afecta, porque no ha sido objeto de impugnación, a la tasa para la emisión de segunda certificación y testimonio de sentencias y otros documentos que constan en los expedientes judiciales (del artículo 3 bis.1-1.2).

Para poder consultar la información publicada clicar el siguiente link: Suspensión tasas