Es recorda a tots els col·legiats que entre les moltes mesures que recull el Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, s’inclouen alguns canvis fiscals que ens afecten de manera directa a la facturació com a professionals:

IVA:

– A partir del 1 de setembre de 2012 l’IVA general passarà a ser del 21%.

Retencions a professionals:

– A partir del 1 de setembre de 2012 i fins al 31 de desembre de 2013 s’estableix un increment transitori de la retenció fins al 21%. Durant els dos primers anys d’activitat professional el percentatge a aplicar serà del 9% (abans era del 7%).Se recuerda a todos los colegiados que entre las muchas medidas que recoge el Real decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se incluyen algunos cambios fiscales que nos afectan de manera directa en la facturación como profesionales:

IVA:

– A partir del 1 de septiembre del 2012 el IVA general pasará a ser del 21%.

Retenciones a profesionales:

– A partir del 1 de septiembre del 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013 se establece un incremento transitorio de la retención hasta el 21%. Durante los dos primeros años de actividad profesional el porcentaje a aplicar será del 9% (antes era del 7%).