Donada la recent publicació de l’ordre HAP/2662/2012 de 13 de desembre, que regula el model de liquidació de la nova taxa judicial estatal, us recordem que el Col·legi es va adherir a l’acord que el Consejo General de Procuradores de España va signar amb l’Agència Tributària per tal de que els procuradors poguessin presentar per via telemàtica la taxa judicial en nom dels seus clients.
Per aquest motiu el ICPB ja figura com a “Col·laborador Social” per a la presentació de declaracions, en la web de l’Agència Tributària.

Per tal de poder presentar aquest tipus de declaracions, cal que primer us doneu d’alta com a “col·laborador social” adherit al conveni.

Aquest tràmit el podeu fer directament a la pàgina web de l’Agència Tributària mitjançant la vostra signatura digital. Només cal que entreu a la webwww.agenciatributaria.es apartat “sede electronica” (amb el vostre certificat digital), “tramites de colaboradores / colaborador social / tramites / alta en el censo de colaboradores sociales”.

Cal tenir en compte que la llei de taxes preveu que en el cas de les persones jurídiques, la liquidació de la taxa sempre haurà de ser per via telemàtica.

També heu de tenir en compte que per realitzar la presentació de les declaracions amb un import a ingressar, cal que primer disposeu del codi NRC que us ha de facilitar la vostre entitat bancària.Dada la reciente publicación de la orden HAP/2662/2012 de 13 de diciembre, que regula el modelo de liquidación de la nueva tasa judicial estatal, os recordamos que el Colegio se adhirió al acuerdo que el Consejo General de Procuradores de España firmó con la Agencia Tributaria para que los procuradores pudiesen presentar por vía telemática la tasa judicial en nombre de sus clientes.

Por este motivo el ICPB ya figura como “Colaborador Social” para la presentación de declaraciones, en la web de la Agencia Tributaria.

Para poder presentar este tipo de declaraciones, primero os tenéis que dar de alta como “colaborador social” adherido al convenio.

Este trámite lo podéis hacer directamente en la página web de la Agencia Tributaria mediante vuestra firma digital. Sólo tenéis que entrar en la webwww.agenciatributaria.es apartado “sede electrónica” (con vuestro certificado digital), “tramites de colaboradores / colaborador social / tramites / alta en el censo de colaboradores sociales”.

Hay que tener en cuenta que la ley de tasas prevé que en el caso de las personas jurídicas, la liquidación de la tasa siempre tendrá que ser por vía telemática.

También tenéis que tener en cuenta que para realizar la presentación de las declaraciones con un importe a ingresar, tenéis que disponer del código NRC que os tiene que facilitar vuestra entidad bancaria.