Com a continuació de la Circular nº54/12 referent a l’entrada en vigor de la Llei 10/2012 relativa a les taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia, assenyalar que des del Col·legi de Procuradors de Barcelona s’han realitzat gestions durant tot el dia d’ahir per conèixer si l’Agència Tributària ja disposa dels nous models oficials d’autoliquidació, sense haver obtingut fins al moment resposta alguna.

En conseqüència, conforme al disposat en la Disposició final sisena de la referida Llei (“desenvolupament reglamentari”-«El Govern, a proposta conjunta dels Ministres de Justícia i d’Hisenda i Administracions Públiques, dictarà les disposicions reglamentàries complementàries que siguin necessàries per a l’aplicació de les taxes regulades en aquesta Llei”), al no tenir constància alguna que s’hagin dictat les corresponents disposicions reglamentàries necessàries per a l’aplicació de la nova taxa, pot entendre’s que, sense perjudici de l’efectiva entrada en vigor de la nova Llei, la mateixa encara no és aplicable.

Us podem assenyalar que tenim indicació expressa en tal sentit de la Secretària de Govern del TSJC, confirmant que de forma immediata es dictarà pel Ministeri de Justícia una Instrucció dirigida a tots els Secretaris Judicials, ordenant que mentre no estiguin confeccionats els nous models d’autoliquidació, els Secretaris Judicials no hauran de requerir d’esmena conforme al previst en l’Artº.8.2 de la repetida Llei 10/2012.

IMPORTANT: Les demandes que es presentin a partir del dia 22 no hauran de liquidar l’antiga taxa estatal, sense perjudici que, una vegada es disposi dels nous models, es pugui exigir amb caràcter retroactiu i sense recàrrec algun, el pagament de les noves taxes corresponents a les demandes ja presentades.

Como continuación de la Circular nº54/12 referente a la entrada en vigor de la Ley 10/2012 relativa a las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, señalar que desde el Colegio de Procuradores de Barcelona se han realizado gestiones durante todo el día de ayer para conocer si la Agencia Tributaria ya dispone de los nuevos modelos oficiales de autoliquidación, sin haber obtenido hasta el momento respuesta alguna.

En consecuencia, conforme a lo dispuesto en la Disposición final sexta de la referida Ley (“desarrollo reglamentario”-“El Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas, dictará las disposiciones reglamentarias complementarias que sean necesarias para la aplicación de las tasas reguladas en esta Ley”), al no tener constancia alguna de que se hayan dictado las correspondientes disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación de la nueva tasa, puede entenderse que, sin perjuicio de la efectiva entrada en vigor de la nueva Ley, la misma todavía no es de aplicación.

Os podemos señalar que tenemos indicación expresa en tal sentido de la Secretaria de Gobierno del TSJC, confirmando que de forma inmediata se dictará por el Ministerio de Justicia una Instrucción dirigida a todos los Secretarios Judiciales, ordenando que mientras no estén confeccionados los nuevos modelos de autoliquidación, los Secretarios Judiciales no deberán requerir de subsanación conforme a lo previsto en el Artº.8.2 de la repetida Ley 10/2012.

IMPORTANTE: Las demandas que se presenten a partir del día 22 no deberán liquidar la antigua tasa estatal, sin perjuicio de que, una vez se disponga de los nuevos modelos, se pueda exigir con carácter retroactivo y sin recargo alguno, el pago de las nuevas tasas correspondientes a las demandas ya presentadas.