1- Terceries de domini

Qüestió plantejada: S’ha de pagar la taxa en el supòsit de demanda de terceria de domini?

Resposta anterior: “D’acord amb l’art. 599 LEC, la terceria de domini se substancia pels tràmits previstos per al judici verbal. Per tant, s’haurà de sotmetre a les previsions concretes que la Llei de taxes i preus públics estableix per a aquests tipus de procediments (articles 3 bis 1-1.1 i 3 bis 1-5.1).”

Nova resposta: “La terceria de domini és una acció declarativa de la propietat, l’objecte de la qual és, exclusivament, la declaració del dret de propietat del tercerista i l’aixecament de l’embargament travat sobre un bé de la seva propietat dins del desenvolupament d’un judici executiu, respecte del qual és un tercer. Encara que es substanciï pels tràmits previstos per al judici verbal (art. 599 LEC), en tractar-se d’un incident dins del procés executiu, cal concloure que no està subjecte a la taxa”.

Trobareu aquestes qüestions a la pàgina sobre les taxes del Departament de Justícia , dins de la secció “preguntes més freqüents”, en el següent link: Taxes

2- Ens comunica el Departament de Justícia que finalment han aconseguit arribar a un acord amb La Caixa per tal d’atendre els pagaments per finestreta. Així doncs, actualment les vies de pagament són dues: on line, a través de servicaixa, i presencialment a les oficines.

Os damos traslado de dos nuevas cuestiones tratadas con el Departament de Justícia referentes a la tasa autonómica:

1- Tercerías de dominio

Cuestión planteada: ¿Se tiene que pagar la tasa en el supuesto de demanda de tercería de dominio?

Respuesta anterior: “De acuerdo con el art. 599 LEC, la tercería de dominio se sustancia por los trámites previstos para el juicio verbal. Por lo tanto, se tendrá que someter a las previsiones concretas que la Ley de tasas y precios públicos establece para estos tipos de procedimientos (artículos 3 bis 1-1.1 y 3 bis 1-5.1).”

Nueva respuesta: “La tercería de dominio es una acción declarativa de la propiedad, el objeto de la cual es, exclusivamente, la declaración del derecho de propiedad del tercerista y el levantamiento del embargo trabado sobre un bien de su propiedad dentro del desarrollo de un juicio ejecutivo, respecto del cual es un tercero. Aunque se sustancie por los trámites previstos para el juicio verbal (arte. 599 LEC), al tratarse de un incidente dentro del proceso ejecutivo, hay que concluir que no está sujeto a la tasa”.

Encontraréis estas cuestiones en la página sobre las tasas del Departament de Justícia, dentro de la sección “preguntas más frecuentes”, en el siguiente link: Tasas

2- Nos comunica el Departament de Justícia que finalmente han conseguido llegar a un acuerdo con La Caixa para atender los pagos por ventanilla. Así pues, actualmente las vías de pago son dos: on line, a través de servicaixa, y presencialmente en las oficinas.