Es dona trasllat a tots els col·legiats de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges, que entra en vigor avui i afecta a l’article Segon i Disposició Transitòria Segona de la LEC. Podeu consultar la Llei 4/2013.

• Així mateix, pel que fa a la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, amb motiu del conveni que el nostre Col·legi té amb l’Editorial SEPIN, hem elaborat un document on es recullen de manera detallada totes les modificacions introduïdes per aquesta Llei. El document, que es presenta com un quadre comparatiu, s’ha confeccionat amb l’objectiu de que sigui el més útil possible a la nostra activitat professional. Podeu consultar les modificacions de la Llei 1/13.• Se da traslado a todos los colegiados de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que entra en vigor hoy y afecta al artículo Segundo y Disposición Transitoria Segunda de la LEC. Podéis consultar la Ley 4/2013.

• Asimismo, en lo que respecta a la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, con motivo del convenio que nuestro Colegio tiene con la Editorial SEPIN, hemos elaborado un documento donde se recogen de manera detallada todas las modificaciones introducidas por esta Ley. El documento, que se presenta como un cuadro comparativo, se ha confeccionado con el objetivo de que sea lo más útil posible a nuestra actividad profesional. Podéis consultar lasmodificaciones de la Ley 1/13.