Fruit de les negociacions amb el Departament de Justícia, s’ha aconseguit el canvi d’alguns criteris sobre l’aplicació de la taxa judicial. A continuació us destaquem dos de les qüestions plantejades més rellevats, amb el respectiu canvi de criteri del Departament:

1- Taxa aplicada a pluralitat d’intervinents:

«En els supòsits en que hi hagi una pluralitat d»intervinents en un sol escrit processal dels previstos als articles 3bis.1-1.1, en relació amb l»art. 3bis.1-4 de la Llei de taxes i preus públics, s»ha d»entendre que es produeix un sol fet imposable i que s’ha de liquidar una única taxa, i que tots ells, subjectes passius de la taxa, queden solidàriament obligats al pagament del deute davant de l’Administració (35.6 LGT)”

2- Segones certificacions de documents de procediments amb exempció subjectiva:

“Hem fet una consideració de pràctica habitual de no aplicació de les taxes per l’ expedició de segones certificacions i testimoniatges de documents que consten en els procediments d’exempció objectiva”

També us informem que el procediment de devolució de taxes abonades indegudament s’ha publicat al web de l’Administració de Justícia, al que podeu accedir a través d’aquest online casino gids JUDICIALS» href=»http://www.procuradoriagasso.cat/modificacio-criteris-taxes-judicials/»>enllaç:

Fruto de las negociaciones con en Departament de Justicia, se ha conseguido el cambio de algunos criterios sobre sobre la aplicación de la tasa judicial el Catalunya . A continuación destacamos dos de las cuestiones mas relevantes con el consecuente cambio de criterio del «Departament».

1- Tasa aplicada a la pluralidad de intervinientes:

«En el supuesto de que haya pluralidad de intervinientes en un única escrito procesal  de los previstos en los artículos 3bis.1-1.1de la Ley de tasas y precios públicos se debe entender que se produce un solo hecho impositivo y debe aplicarse una única tasa,  y que todos ellos, sujetos pasivos de la tasa, quedan solidariamente obligaddos al pago de la  deuda frente a la Administración   (35.6 LGT)» 

2-  Segundas certificaciones de documentos de procedimientos con exención subjetiva.

“ Hemos hecho una consideración  de práctica habitual de no aplicación de las tasas por la expedición de segundas certificaciones y testimonios de documentos que constan en los procedimientos de exención objetiva». 

Tambiés les informamos que el procedimiento de devolución de tasas abonadas indebidamente se ha publicado en la web de la Administración de Justicia a la que podéis acceder a través de este enlace