Com a continuació del comunicat 116/12 referent a la modificació de criteris sobre les taxes judicials, a continuació us actualitzem la informació sobre el resultat de les negociacions efectuades amb el Departament:

Acords ja consensuats:

1er.-Demanda d’execució en els procediments canviaris: NO S’HA DE LIQUIDAR LA TAXA.

2on.- En l’execució de títols judicials per import superior als 6.000€,: NOMÉS COMPUTA COM A BASE IMPOSABLE A EFECTES DEL CÀLCUL, EL PRINCIPAL I INTERESSOS MORATORIS VENÇUTS.

3er.- En taxes per l’emissió de segona certificació i testimoniatge en els processos successions, família i estat civil de les persones: NO S’HA DE LIQUIDAR LA TAXA ENS ELS PROCESSOS DE FAMILIA (aquesta ha estat una concessió del Departament de Justícia, si bé cal ampliar-ho també al processos de successions i estat civil de les persones, per coherència).

També us recomanem anar consultant l’àrea de taxes de la web del Departament , ja que s’han fet canvis en el seu format. Així doncs, per exemple, les preguntes més freqüents s’agrupen per matèries.

Es segueix negociant amb altres matèries controvertides pendents de resoldre. Del resultat d’aquestes negociacions us anirem informant puntualment.

JUNTA ICPB

Como continuación del comunicado 116/12 en lo referente a la modificación de criterios sobre las tasas judiciales, a continuación os actualizamos la información sobre el resultado de las negociaciones efectuadas con el Departamento:

Acuerdos ya consensuados:

1º.-Demanda de ejecución en los procedimientos cambiarios: NO SE TIENE QUE LIQUIDAR LA TASA.

2º.- En la ejecución de títulos judiciales por importe superior a los 6.000€,: SÓLO COMPUTA COMO BASE IMPONIBLE A EFECTOS DEL CÁLCULO, EL PRINCIPAL E INTERESES MORATORIOS VENCIDOS.

3º.- En tasas por la emisión de segunda certificación y testimonio en los procesos sucesiones, familia y estado civil de las personas: NO SE TIENE QUE LIQUIDAR LA TASA EN LOS PROCESOS DE FAMILIA (ésta ha sido una concesión del Departamento de Justicia, si bien hay que ampliarlo también a los procesos de sucesiones y estado civil de las personas, por coherencia).

También os recomendamos ir consultando el área de tasas de la web del Departament, puesto que se han hecho cambios en su formato. Así pues, por ejemplo, las preguntas más frecuentes se agrupan por materias.

Se sigue negociando con otras materias controvertidas pendientes de resolver. Del resultado de estas negociaciones os iremos informando puntualmente.

Barcelona, 27 de julio de 2012