Es posa en coneixement que el passat dia 30 de març es va publicar al BOE (amb entrada en vigor al dia següent de la seva publicació) l’Ordre HAP/490/2013, de 27 de març, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2662/2012, de 13 de desembre, per la qual s’aprova el modelo 696 d’autoliquidació, i el model 695 de sol·licitud de devolució, de la taxa per l’exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil, contenciós-administratiu i social i es determinen el lloc, forma, terminis i els procediments de presentació.

Els models regulats en l’Ordre HAP/490/2013 venen adaptats a les modificacions establertes en el Reial Decret-llei 3/2013 de 22 de febrer, pel qual es modifica el règim de les taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i el sistema d’assistència jurídica gratuïta.

L’entrada en vigor de l’Ordre HAP/490/2013 comporta que comenci a comptar el termini d’autoliquidació en els procediments judicials en que hagin de liquidar taxa judicial (objecte de la modificació del Reial Decret-llei 3/2013) que hagin estat interposats entre el 23 de febrer de 2013 i el 30 de març de 2013. El termini d’autoliquidació establert especialment per als procediments indicats, que comença a comptar el 31 de març de 2013 (data de l’entrada en vigor de l’Ordre HAP/490/2013), és de 15 dies hàbils i acaba el 17 d’abril de 2013.

Per poder consultar l’Ordre HAP/490/2013 podeu clicar el següent link: Ordre

Se pone en conocimiento que el pasado día 30 de marzo se publicó en el BOE (con entrada en vigor al día siguiente de su publicación) la Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.

Los modelos regulados en la Orden HAP/490/2013 vienen adaptados a las modificaciones establecidas en el Real Decreto-ley 3/2013 de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justícia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

La entrada en vigor de la Orden HAP/490/2013 comporta que empiece a contar el plazo de autoliquidación en los procedimientos judiciales en que se tenga que liquidar tasa judicial (objeto de la modificación del Real Decreto-ley 3/2013) que hayan sido interpuestos entre el 23 de febrero de 2013 y el 30 de marzo de 2013. El plazo de autoliquidación establecido especialmente para los procedimientos indicados, que empieza a contar el 31 de marzo de 2013 (fecha de la entrada en vigor de la Orden HAP/490/2013), es de 15 días hábiles y acaba el 17 de abril de 2013.

Para poder consultar la Orden HAP/490/2013 podéis clicar el siguiente link: Orden